Organisatie van de VVE

Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd waarin besproken wordt welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en de kosten die hiermee gepaard gaan. Grote uitgaven ten behoeve van het (groot)onderhoud van het gebouw kunnen op twee verschillende wijze geboekt worden. Of de bewoners betalen een éénmalige extra bijdragen om het onderhoud te betalen of het wordt betaald vanuit het reservefonds.

Vanaf 1 mei 2008 is het verplicht een reservefonds te hebben voor de uitgaven aan (groot) onderhoud, het is de bedoeling de uitgaven voor groot onderhoud direct ten laste van het reservefonds te brengen. Er wordt dan maandelijks een bedrag gespaard ten behoeven van dit fonds. Hiermee voorkomt men grote fluctuaties in de maandbijdragen.

Op de Algemene Ledenvergadering moet in ieder geval jaarlijks de jaarrekening en de begroting worden besproken. In de jaarlijkse begroting worden de verwachte kosten uiteen gezet voor onder andere: onderhoudscontacten, verzekeringen, klein dagelijks onderhoud, nutsvoorzieningen en verenigingskosten. Vanuit de begroting worden op basis van de breukdelen uit de akte van splitsing de maandelijkse servicekosten voor de eigenaars berekend.

Hoe groter het breukdeel, hoe zwaarder de stem telt bij het stemmen.

Daarnaast worden op de Algemene Ledenvergadering de onderhoudskosten voor het verwachte groot onderhoud besproken. Door middel van het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning is het mogelijk deze kosten gespreid over toekomstige jaren uit te zetten.

De aanwezigheid van leden op de Algemene ledenvergadering is van groot belang. Vergaderbesluiten worden, afhankelijk van de aard van het besluit (vastgelegd in de akte van splitsing en het daarbij behorende reglement), genomen conform verschillende stemverhoudingen. Aan de hand van de presentielijst wordt vastgesteld of er voldoende stemmen zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen, het zogenaamde quorum. In principe geldt dit quorum voor alle stemverhoudingen, behalve als unanimiteit volgens de regelgeving vereist is.

Er zijn verschillende vormen van stemverhoudingen waarmee een besluit kan worden genomen:

  • Volstrekte (gewone) meerderheid: de helft plus één van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal de helft van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht aanwezig is
  • Gekwalificeerde meerderheid: 2/3 of 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het aantal eigenaren, tegenwoordig of vertegenwoordigd is, die tenminste 2/3 van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen

Unanimiteit van stemmen: iedereen stemt voor of tegen.

In de akte en het daarbijhorende modelreglement kunt u de stemverhoudingen gerelateerd aan de te nemen besluiten voor uw VvE terugvinden. Indien een eigenaar zich niet kan vereningen met een besluit van de Algemene Ledenvergadering kan hij binnen een termijn van één maand de kantonrechter verzoeken het besluit te vernietigen. Laat de eigenaar deze termijn ongebruikt verstrijken, dan is het besluit juridisch onaantastbaar geworden en is de eigenaar verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van het besluit.