Huishoudelijk Reglement

Inleiding

Het huishoudelijk reglement (HR) vindt zijn basis in de akte van splitsing en is een aanvulling op het "modelreglement bij splitsing in appartementsrechten" van januari 1992. In genoemd reglement zijn met betrekking tot de privé gedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten al diverse regels opgenomen. Deze regels behandelen onder meer:

De definiëring van een aantal begrippen zoals die in het huishoudelijk reglement worden gehanteerd, zoals eigenaar, gemeenschappelijke gedeelten, vergadering, enz;

De verplichting tot het bijdragen aan de schulden en de kosten die voor de gezamenlijke eigenaars zijn, alsmede wat onder die schulden en kosten moet worden verstaan;

Het jaarlijks opstellen van een exploitatierekening, begroting en de te storten bijdragen;

De plicht tot het verzekeren van de risico's die worden gelopen;

Het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken;

Het gebruik, beheer en het onderhoud van de privé gedeelten;

Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker;

Het ontzeggen van het gebruik van de privé gedeelten;

De vervreemding van een appartementsrecht;

De overtredingen;

De oprichting van de vergadering/bestuur en het vaststellen van de statuten;

Het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is met name een verdere uitwerking van de regels die begrepen zijn onder "het gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke zaken". Het opstellen van het huishoudelijk reglement vloeit voort uit artikel 44 van het bovengenoemde modelreglement.

De uit het huishoudelijk reglement voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn van toepassing op alle eigenaars/huurders en gebruikers.

Uitgaande van het gegeven dat de vergadering het algemeen belang van de Vereniging wil bevorderen, mede met het oog op de belevingswaarde, met het verzekeren van de (brand)veiligheid, met het bevorderen van de hygiëne en netheid en met het nakomen van de overeengekomen orde, zal het huishoudelijk reglement nauwgezet door eigenaars en gebruikers moeten worden nageleefd. Door het bestuur zal een beheersorganisatie worden gevraagd zich te belasten met een aantal technische en administratieve uitvoeringstaken.

Bijlagen